Toolbar

БЛОГ

Оперативна програма иновации

На 20.06.2016г. „Флейм“ ООД  сключи Договор BG16RFOP002-2.001-1230–C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.

 

 

Наименование на проекта: „Повишаване на производствения капацитет и ефективността при работа във "Флeйм" ООД“

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 20/06/2015г. и приключва на 19/12/2017г.

Основните дейности са:

- подобряване на производствените процеси;

- добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги;

- внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

 

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Флейм" ООД.

Инвестицията във високотехнологична иновативна софтуерна платформа ще доведе до постигането на следните специфични за предприятието подцели: 

-Увеличаване на производствения капацитет и ефективността му чрез инвестиция в софтуерна платформа за работа с голям обем данни с мултимедийно съдържание;

- Оптимизиране на процеса на работа при производството на аудио и мултимедийна продукция; 

-Разширяване на пазарната реализация и обема на продажбите на вътрешния и излизане на външен пазар, чрез привличане на нови клиенти

-Подобряване на настоящите технологични процеси по отношение на достъп на клиентите както до разработваните продукти, така и до вече създадените такива;

-Повишаване на производителността чрез въвеждане на софтуерна платформа, създадена съгласно изискванията и спецификата на мултимедийното производство;

-Въвеждане на водещи технологични решения и реинженеринг в производствения процес;

-Повишаване на ефективността и ефикасността на използването на факторите на производство - човешки капитал и технологии 

-Съкращаване на времето за производство;

-Гарантиране на високо качество на крайния продукт и предлаганите услуги;

 

Изпълнението на заложените по проекта дейности ще доведе до оптимизиране на дейността на Флейм ООД и до разгръщане на пазарния потенциал на дружеството. Очакваните ефекти са:

-повишена производителност

-ефективното и ефикасно използване на факторите на производството

-подобрен производствен процес

-по-висока добавена  стойност на крайния продукт

-реализация на фирмата на международния пазар

-подобрен капацитет за управление

-повишена конкурентоспособност

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 600 000лв., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 420 000лв.

СТУДИО FLAME

Компания за видео и аудио продукция

Нашата локация

Контакти

Обадете ни се на +359 2 8654 835
Посетете ни София, 1421 Лозенец, ул Калиакра 7
Следвайте ни
 
Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност"
 

За FLAME

Предлагаме висококачествени решения ориентирани към крайния потребител. Пред продукционни услуги и цялостен процес на изработка на завършен продукт- предварителна визуализация, наем на оборудване, визуални ефекти, видео и аудио пост продукция, дигитален мениджмънт и разпространение. 

 

Абонамент за бюлетин

Абонамент за новини, анализи и експертни мнения

Желаете да сте информирани? Следвайте ни...